สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076367

    การขอ มติให้ปลัดมีอำนาจในกระบวนการโอนย้าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อ้างถึงหนังสือที่ มท 0809.2 /ว141 ลว. 30 ตุลาคม 63 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกอบจ. กรณี เทศบาล กำลังจะมีการเลือกตั้งและหากนายกเทศมนตรีหมดวาระจากการประกาศให้มีการเลือกตั้งของกกต.แล้ว เทศบาลฯ สามารถขอ มติ กจ.ให้ปลัดมีอำนาจในกระบวนการโอนย้ายจนกว่าจะมีนายกเทศมนตรีมาดำรงตำแหน่งได้หรือไม่ และจะสามารถดำเนอนการอย่างไรได้บ้าง

ถามโดย : ศิรินันท์บัวภา ( falun02@gmail.com )  IP 2405:9800:b950:a19a:34a5:ad01:934a:ee2e.  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 19:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

จะแจ้งแนวทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 08:16 ]