สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076366

    การตั้งงบประมาณ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตั้งงบประมาณในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ภายใต้ชื่อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน คำถาม 1) กรณีดังกล่าวโรงเรียนมีความประสงค์จะจ้างเหมาปูกระเบื้องหอประชุม และห้องเรียนรู้ในแต่ละสาระของวิชาเรียนเป็นรายห้องไป ได้หรือไม่ 2) จัดทำโซนการศึกษาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการศึกษา วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ได้หรือไม่ 3) หากประสงค์จะดำเนินการคำถามข้อ 1,2 ต้องมีประมาณราคาการปรับปรุงซ่อมแซมประกอบค่าใช้จ่าย โดยให้ผู้มีวิชาชีพทางด้านช่างรับรอง ด้วยหรือไม่อย่างไร 4) การตั้งงบประมาณต้องแยกตั้งตามประเภท ครุภัณฑ์ วัสดุ ค่าจ้างเหมาหรือไม่ หรือตั้งตามหนังสือสั่งการกรมฯ โดยตั้งในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ถามโดย : ยุวณีเกษมสินธ์ ( yuvanee_kasemsin@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 17:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 11:40 ]