สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076363

    การตั้งงบประมาณ ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ตั้งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมผ้า เพดาน หลังคา เป็นต้น คำถาม 1) กรณีดังกล่าวโรงเรียนมีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อมาซ่อมแซมอาคารเรียนโดยให้บุคลากรภายในโรงเรียนดำเนินการเองได้หรือไม่ 2) หากประสงค์จะซ่อมแซมฝ้า เพดาน ต้องมีประมาณราคาการปรับปรุงซ่อมแซมประกอบค่าใช้จ่าย โดยให้ผู้มีวิชาชีพทางด้านช่างรับรอง ด้วยหรือไม่อย่างไร

ถามโดย : ยุวณีเกษมสินธ์ ( yuvanee_kasemsin@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 17:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 11:40 ]