สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076362

    การตั้งงบประมาณ พัฒนาห้องสมุด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ตั้งงบประมาณในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ภายใต้ชื่อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมหนังสือหรืออุปกรณ์ในการจัดทำบัตรรายการ เป็นต้น คำถาม 1) กรณีดังกล่าวโรงเรียนมีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในห้องสมุดโรงเรียน ได้หรือไม่ 2) หากซื้อได้ รายการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ จะต้องแยกไปตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไว้ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งตามหนังสือสั่งการกรมฯ ให้ตั้งในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3) หากโรงเรียนจะนำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ไปซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์ดังกล่าวต้องมีบรรจุในแผนการศึกษา และแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่

ถามโดย : ยุวณีเกษมสินธ์ ( yuvanee_kasemsin@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 17:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 11:40 ]