สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076357

    การชดใช้ทุนการศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถามเรื่องการคิดคำนวณการชดใช้ทุนการศึกษา ด้วยเทศบาลมีพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ทำสัญญารับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตร 5 ปี ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยกรมส่งเสริมเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้แก่เทศบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท สำเร็จการศึกษา และทำงานชดใช้ทุนการศึกษามาแล้ว 6 เดือน 14 วัน ต่อมาพนักงานจ้างผู้รับทุนได้มีคำสั่งไล่ออกจาก ราชการ เนื่องจากละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 วัน จึงขอสอบถามว่า ระยะเวลาที่ชดใช้ทุนไปแล้ว 6 เดือน 14 วัน จำนวนวัน 14 วัน ต้องนำมาคิดคำนวณด้วยหรือไม่ และต้องใช้ระเบียบ หนังสือสั่งการฉบับใดในการอ้างอิง เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ และได้แนบเอกสารวิธีการคิดคำนวณในการชดใช้ทุนมาเพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ และสามารถผ่อนชำระหนี้ได้หรือไม่

ถามโดย : ปิยะนาถศรีหาราช ( liew-Sriharach@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 16:11 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอเอกสารสัญญาการรับทุนการศึกษา

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 10:06 ]