สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076355

    การลาป่วยของพนักงานจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้างทั้งทั่วไป และภารกิจ หากมีใบนัดจาก รพ.รัฐ เพื่อไปทำการรักษา/ตรวจร่างกายต่างๆ สามารถเขียนใบลาป่วยล่วงหน้าได้หรือไม่ และหากเป็นใบนัดจาก คลีนิค/รพ.เอกชน จะเขียนใบลาป่วยล่วงหน้าได้หรือไม่คะ

ถามโดย : เกศกนก- ( antika_rtg@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 14:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 10 การลา

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 16:21 ]