สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076353

    ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และประกาศกำหนดกอง สำนัก พ.ศ. 2563

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1. หากอบต. มีโครงสร้างส่วนราชการหลักครบถ้วน ก่อนประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 บังคับใช้ จะต้องดำเนินการหรือไม่อย่างไร 2. ชื่องานในส่วนราชการภายใน จำเป็นต้องตั้งให้เหมือนกับชื่อ ฝ่าย/กลุ่มงาน หรือไม่ เช่น - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ต้องเปลี่ยนเป็น งานพัสดุและทรัพย์สิน - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ต้องเปลี่ยนเป็น งานพัฒนารายได้ - งานก่อสร้าง ต้องเปลี่ยนเป็น งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง - งานการศึกษา ต้องเปลี่ยนเป็น งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม เป็นต้น

ถามโดย : sukanyasukaprajam ( 6140203@dla.go.th )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 14:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ให้ตรวจสอบชื่อกอง ชื่อฝ่ายว่าตรงกับชื่อที่ ก.อบต. กำหนด (ใบขวาง) หรือไม่ด้วย 2. สามารถกำหนดให้สอดคล้อง ครอบคลุม ตามลักษณะงานที่กำหนดได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 13:09 ]