สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076352

    เครื่องพ่นเคมีชนิดละอองฝอยเป็นครุภัณฑ์ประเภทอะไรคะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เครื่องพ่นเคมีชนิดละอองฝอยเป็นครุภัณฑ์ประเภทอะไรและดูราคามาตราฐานครุภัณฑ์จากที่ไหนคะ

ถามโดย : สุชาดาแก้วปานกัน ( ่joysuchada@outlook.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 10:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์การเกษตร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 14:07 ]