สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076351

    ปรับผู้ดูแลเด็ก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ได้รับเงินอุดหนุนจากกรม ถ้าจะปรับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ค่าตอบแทนส่วนที่ขาด เบิกจ่ายได้จากงบประมาณของ อบต. หรือต้องขออุดหนุนเพิ่มจากกรม

ถามโดย : จิราพรพูลทรัพย์ ( ิbee_pool@hotmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 10:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เมื่อประเมินจากพนักงานจ้างทั่วไป เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะแล้วมีคำสั่งแต่งต่งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) แล้ว ให้รายงานตามแบบ ศพด 2/64 พร้อมแนบรูปคำสั่งแต่งตั้ง กรมจะดำเนินการอุดหนุนงบประมาณในส่วนที่เพิ่มให้ในไตรมาสถัดไป หลังจากที่รายงานให้กรมทราบค่ะ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 4227 ) [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 10:54 ]