สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076349

    การจัดทำประกาศรายชื่อคนพิการที่มาลงทะเบียนในแต่ละเดือน คำถามที่ 2

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามว่า ปัจจุบันยังต้องส่งสำเนาประกาศบัญชีรายชื่อที่จำแนกเป็นรายเดือนให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด/อำเภออยู่หรือไม่ ? (ตาม นส.กรม สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1384 ลว.13ก.ค.59 ข้อ 2) ปัจจุบัน อปท. ยังดำเนินการตาม นส. ฉบับดังกล่าวอยู่ เนื่องจากไม่มีหนังสือมายกเลิก จึงขอเรียนสอบถามมาเพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับ

ถามโดย : จนท.อปท. ( sawandikan@gmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 09:15 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากมีการประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีแล้วก็สามารถดำเนินการตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้ หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถประสานได้ที่ 02-2419000 ต่อ 4131-4132

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 15:16 ]