สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075868

    ระบบเบี้ยยังชีพ เปิดหน้าย้อนหลัง 1-25 พ.ย.63

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามว่า เนื่องจากระบบเบี้ยยังชีพ เปิดหน้าย้อนหลัง เพียงวันที่ 1-25 พ.ย.63 เพื่อบันทึกข้อมูลปีงบ 64 เพิ่มเติม แล้วถ้ากรณีมีผู้สูงอายุ (กรณีย้ายมา ที่ได้รับเงินย้อนหลังตั้งแต่ ต.ค.63) มาขึ้นทะเบียนวันที่ 26-30 พ.ย.63 อปท. จะดำเนินการอย่างไรครับ ?

ถามโดย : จนท.อปท. ( sawandikan@gmail.com )  IP 1.47.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2563 เวลา 14:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติตามหนังสือ มท 0810.6/ว 3090 และ 2.ให้รอหนังสือสั่งการจากกรมกรณีเปิดระบบสารสนเทศให้บันทึกข้อมูลย้อนหลังเพิ่มเติม

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 10:47 ]