สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075867

    ตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรอัตราทดแทนด้านสาธารณสุข

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีที่อปท.ได้รับจัดสรรอัตราทดแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข และอปท.ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรแล้ว จึงขอเรียนสอบถามว่า หากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรจะโอนย้ายไปปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ อปท.จะสามารถดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อมาทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวต่อไปได้หรือไม่ และจะสามารถขออุดหนุนงบประมาณให้กับบุคลากรตำแหน่งดังกล่าวได้อีกหรือไม่ ขอบคุณครับ

ถามโดย : จิรายุต์อุดมสุขพรสิริ ( zamaclash@hotmail.com )  IP 2403:6200:8867:8324:4d5a:9240:f95f:96aa.  [ วันที่ 22/11/2563 เวลา 09:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีหารือดังกล่าว โปรดติดต่อ 02-2419000 ต่อ 2352-3 เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 24/11/2563 เวลา 11:08 ]