สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075866

    การเบิกค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนถามค่ะ ดิฉันบรรจุครั้งแรกอำเภอเมืองขอนแก่น ต่อมาโอนย้ายไปอำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น ที่ทำงานใหม่ไม่มีบ้านพักดิฉันและคู่สมรสไม่มีบ้านในท้องที่ใหม่ ขอเรียนถามว่า 1.ดิฉันเกิดสิทธิ์ค่าเช่าบ้านแล้วใช่หรือไม่ 2.ถ้าดิฉันสามรถนำค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านในท้องที่อำเภอเมืองขอนแก่น มาเบิกกับที่ทำงานใหม่ได้หรือไม่ เพราะเดินทางสะดวกไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน 3.ถ้าข้อ 2 ไม่ได้ดิฉันจะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้กรณีใดบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : วิไลภรณ์ศิริกา ( www.tooinooi-ph-csc@hotmail.com )  IP 27.55.xxx.xxx  [ วันที่ 20/11/2563 เวลา 22:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1.หาก อปท. ที่ อ.พระยืน ไม่จัดที่พักอาศัยให้อยู่ และไม่มีเคหสถานเป็นกรรมสิทธิ์ในท้องที่ อ.พระยืน ก็มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 2.การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านที่นำมาใช้สิทธิต้องอยู่ในท้องที่เดียวกับที่ทำงาน 3.หากที่ อ.พระยืน มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ก็สามารถเช่าบ้านบุคคลอื่น หรือซื้อบ้านในท้องที่อำเภอพระยืนได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 10:31 ]