สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075865

    ค่าอาหาร / เครื่องดื่ม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ค่าอาหาร/เครื่องดืม (กปน 640 คน อนุกรรมการฯ 7 คน, ผู้ช่วยเหลืออนุฯ 28 คน) ในวันส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ณ สถานที่รับมอบและส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง ศาลาประชาคมอำเภอXX จำนวน 675 ชุด ชุดละ 40 บาท เป็นเงิน 27,000.- บาท) ซึ่งไม่ได้เกิดจากการจัดอบรมหรือจัดประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารนั้นต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือไม่ หรือใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรผกครองส่วนท้องถิ่น ""การจัดงาน""หมายความว่า การจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย โดยกำหนดไว้ในแผนงาน โครงการ ทั้งในกรณีที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเองหรือจัดร่ววมกับหน่วยงานอื่น (ตามหนังสือด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 2224 อ้าง กค (กวจ)0405.2/ว395 ลว10 ตุลาคม 2560 ไม่ถือเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง)"

ถามโดย : สนิทสงเกื้อ ( songkuephuket@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 20/11/2563 เวลา 12:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2419000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 18:30 ]