สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075863

    การปรับวุฒิการศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

บรรจุระดับปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช. เมื่อ 1 เม.ย.63 สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส.แล้วนำวุฒิมาปรับฐานเงินเดือน หรือลดระยะเวลาครองตำแหน่งเพื่อเลื่อนระดับชำนาญงานได้หรือไม่ครับ

ถามโดย : worawitkertsuwan ( worawit.kert@gmail.com )  IP 2001:44c8:4114:7987:d03e:52ee:6e77:3851.  [ วันที่ 20/11/2563 เวลา 06:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 09:27 ]