สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075862

    การกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต. จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งงบประมาณแล้ว) สามารถกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมจากที่มาตรฐานกำหนดได้หรือไม่ เช่น ฟิล์ม ถาดรองเท้า วิทยุ ศูนย์บริการ เป็นต้น ** ถ้าได้ 1. เจ้าของงบประมาณเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดฯ ก่อนขออนุมัติดำเนินการ หรือ หลังจากนายกฯ อนุมัติแล้วพัสดุจึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดฯ 2. ต้องแจ้งหรือขออนุมัติจากสภาฯ ก่อนเข้าสู่กระบวนการพัสดุหรือไม่ 3. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติม คือ คณะกรรมการร่าง TOR ใ่ช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่

ถามโดย : พิทยากล้าจริง ( too.pittaya@gmail.com )  IP 223.24.xxx.xxx  [ วันที่ 20/11/2563 เวลา 02:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากมีหลายประเด็น เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน โทร 02-2419000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 18:27 ]