สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075860

    ปีงบ 2564 ประกาศ ภ.ด.ส.3 ไม่ทันทำอย่างไร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากหนังสือซักซ้อม ให้ประกาศ ภ.ด.ส3 ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่เนื่องจากยังมีบ้านที่ยังสำรวจไม่ครบถ้วนในปี 2563 ประมาณ 150 หลัง และมีรายที่เปลี่ยนแปลงเอกสารสิทธิ์ประมาณ 65 ราย ตอนนี้ได้แก้ไขรายที่มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว และสำรวจเพิ่มมาได้ 17 หลัง หลังที่ยังสำรวจไม่ครบจะต้องทำอย่างไรค่ะ

ถามโดย : ช่อทิพย์คงหนองลาน ( anewdaythelord@gmail.com )  IP 171.100.xxx.xxx  [ วันที่ 19/11/2563 เวลา 13:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีเหตุจำเป็นอาจยื่นคำร้องขออนุมัติขยายต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ ตาม ม.14 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ต้องทำก่อนระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุด และต้องไม่กระทบต่อการแจ้งประเมินและการชำระภาษีของประชาชน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 14:03 ]