สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075858

    หน.สป.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การลงตำแหน่งใช้หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ถูกต้องไม่ครับหรือหัวหน้าสำนักปลัดอบต.

ถามโดย : ธีระยุทธนา ( f2526f@hotmail.com )  IP 2001:44c8:4613:2ae:2303:19a2:e6d3:a69c.  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 20:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามมาจรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 09:33 ]