สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075857

    การโอนงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีพิมพ์รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างผิดพลาด (เจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด) หากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณให้ถูกต้อง อำนาจในการ อนุมัติเป็นของสภาหรือผู้บริหารครับ

ถามโดย : ทวีปุย ( twpmy@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 19:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การแก้ไขเเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบวิะีการงบประมาณของ อปท. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28 หรือ ข้อ 29 แล้วแต่กรณี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 15:30 ]