สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075856

    การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หน่วยงานที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมอบหมายให้หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้กับทุกส่วนราชการในสังกัดหรือในเมื่อระเบียบฯไม่ได้กำหนดไว้ หากหน่วยงานไหนมีความประสงค์จะใช้จ่ายเงินสะสม ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้ขออนุมัติเอง ไม่ทราบว่าควรดำเนินการตามแนวทางไหนครับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ

ถามโดย : ทวีปุย ( twpmy@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 19:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

-เป็นเรื่องการบริหารงานภายในของ อปท. เอง -ระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมไม่ได้กำหนดในประเด็นที่ถามไว้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 10:10 ]