สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075855

    การประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ กรณีโอนย้ายในตำแหน่งเกื้อกูลกัน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขออนุญาตสอบถาม การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ กรณีกระผมได้โอนย้ายมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) โดยตำแหน่งเกื้อกูล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการเป็นเวลา 1 ปี จากสังกัดเดิม ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เริ่มบรรจุในตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัตการ ปฏิบัติราชการเป็นเวลา 5 ปี รวมเวลาราชการ 6 ปี สามารถยื่นขอเลื่อนระดับ เป็นระดับชำนาญการ ได้ตามหลักเกณฑ์ ได้หรือไม่

ถามโดย : วันนิวัติภูพานเพชร ( vannivat@gmail.com )  IP 1.46.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 19:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตาม นส. สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 191 ลว. 30 พ.ย. 61

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 12:48 ]