สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075854

    การโอนเงิน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลตั้งงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าก่อสร้างเสาธงโรงเรียน หากจะแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณของ อปท. เป็นประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จะต้องดำเนินการตามระเบียบ มท ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.ฯ ข้อใดจึงจะูถูกต้องตามระเบียบ 1.ข้อ 26 การโอนเงิน เป็นอำนาจนายกฯ 2.ข้อ 27 การโอนเงินหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นอำนาจสภาฯ 3.ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เป็นอำนาจสภาฯ

ถามโดย : กิตติยาบุญมา ( verychom@hotmail.com )  IP 110.49.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 16:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 15:27 ]