สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075850

    การนับระยะเวลาทวีคูณ จชต.ใต้

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เรียนสอบถาม การนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ กรณีพนักงานเทศบาล เคยเป็นข้าราชการทหารในปี 2560 ปฏิบัติราชการตามคำสั่ง กอรมน.ภาค 4 สน. ได้รับเวลาราชการเป็นทวีคูณ 1 ปี ประสงค์นำระยะเวลาดังกล่าวมาเทียบระยะในการดำรงตำแหน่งตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ ต้องดำเนินการอย่างไร ให้หารือจังหวัดพร้อมแนบหนังสือรับรองวันทวีคูณประกอบ ไป ก.จังหวัดหรือต้องดำเนินการเช่นใด ขอแสดงความนับถือ

ถามโดย : จักรกฤษณ์บุญยิ่ง ( chan_jakkrit@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 14:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้หารือจังหวัด

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 12:45 ]