สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075849

    หารือ กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ต้องจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล หรือไม่ อย่างไร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ต้องจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : นายอำพลเงินงาม ( ampol.ngernngam@gmail.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 14:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2526 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เป็นประจำทุกปี และวรรคหก กำหนดว่า คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย บทบัญญัติของ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า และวรรคหก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล เพื่อให้ได้รับทราบทั่วกันเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เมื่อในขณะนี้เทศบาลบางแห่งไม่มีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีก็สามารถรวบรวมผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทำไปในระหว่างปีนั้น จัดทำเป็นรายงานเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 24/11/2563 เวลา 13:49 ]