สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075848

    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการของ อปท. ประจำปี 2564

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ขอความอนุเคราะห์ให้ สนง.กบท. เปิดโอกาสให้หน่วยงานของ อปท.ที่จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการในปีงบ 64 ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการดังกล่าวด้วย เพราะบางหน่วยงานเคยไปอบรมแต่คนที่ไปอบรมย้ายไปแล้ว ทำให้คนใหม่ไม่ทราบรายละเอียดในการดำเนินการบำเหน็จบำนาญ ซึ่งจะทำให้มีปัญหาในการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญอย่างมาก กบท.ควรพิจารณาเพิ่มให้หน่วยงานที่มีคนใหม่ เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะทำให้การเกิดประโยชน์กับงานราชการมากกว่า การจำกัดเฉพาะหน่วยงานใหม่ กบท.ควรพิจารณาตามข้อเท็จจริง และเหตุผลที่สมควร และเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน จึงขอความอนุเคราะห์มายัง กบท. โปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วยครับ

ถามโดย : นรภัทรสิทธิศักดิ์ ( ืnaraput282525@hotmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 13:58 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

วัถตุประสงค์ของโครงการฯ เน้น อปท. น้องใหม่ ซึ่งไม่เคยมีผู้รับบำนาญเลย ทาง ก.บ.ท. จำเป็นต้องให้สิทธิตามรายชื่อดังกล่าวก่อนครับ

ตอบโดย : สน.กบท. ประสานโดย : สน.กบท. ( 02-241-9069 ต่อ 301-310 ) [ วันที่ 24/11/2563 เวลา 09:08 ]