สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075847

    การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานการลดหย่อนต่างๆ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เนื่องด้วยมีประชาชนเข้ามายื่นเรื่องขอให้ทาง อบต.ออกหนังสือรับรองว่าได้เป็นผู้ดูแลคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการโดยระบุหลังบัตรคนพิการว่าผู้ยื่นเรื่องเป็นผู้ดูแล ครบถ้วน แต่ทางประเทศสวีเดนให้นำหนังสือจากทางอบต.เป็นหลักฐานยืนยันว่าได้เป็นผู้ดูแลจริงเพิ่มอีกด้วย เพื่อนำไปยื่นขอลดหย่อนสวัสดิการจากประเทศสวีเดนเพราะเนื่องจากน้องสาวของผู้ยื่นเรื่องฯ อาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน ถ้าได้หนังสือรับรองจากอบต.ทางน้องสาวของผู้ยื่นจะได้ส่งเงิน ส่งสิ่งของมาให้ไว้ใช้ในการดูแลคนพิการและจะได้ลดหย่อนค่าจัดส่งดังกล่าว ดังนั้นทาง อบต.จึงขอสอบถามว่ากรณีเช่นนี้ ทางอบต.สามารถออกหนังสือรับรองได้หรือไม่

ถามโดย : นางสาวสุดาสะอาดเอี่่่ยม ( ssomsuda2@gmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 11:58 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสอบถามสายตรง สถ.หน่วยงาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กพส.) หรือ โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2202-3

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 12:46 ]