สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075844

    กรรมการประเมินวิสัยทัศน์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขออนุญาตสอบภามค่ะ กรณีเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลตำแหน่งนายช่างโยธาระดับชำนาญงานขึ้นเป็นระดับอาวุโส สังกัดกองช่าง ได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ไว้แล้วเมื่อ เดือน เม.ย. 2563 ผู้รับการประเมินได้ยื่นวิสัยทัศน์มาเมื่อ เดือน พ.ย. 2563 แต่มีปัญหาเรื่องกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ ในส่วนของผอ.กองช่างต้นสังกัด ได้ลาออกจากราชการเมื่อ 2 ต.ค.63 โดยได้แต่งตั้งผู้ที่รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ไว้ คือ นายช่างโยธาชำนาญงาน ซึ่งเป็นผู้รับการประเมินเลื่อนระดับอาวุโสในครั้งนี้ กรณีเช่นนี้จะมีแนวทางดำเนินการประชุมกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ได้อย่างไร

ถามโดย : SupattraWongsrided ( supattra.kwangg@gmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 10:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตาม นส. สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 191 ลว. 30 พ.ย. 61

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 12:47 ]