สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075843

    การร้องขอใช้บัญชี กสถ.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ได้ร้องขอให้ กสถ.เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ตามหนังสือที่ มท 0809.3 ว 10 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และยังไม่มีผู้มาบรรจุแต่งตั้ง ปัจจุบันได้ อปท.มีความจำเป็น มากในการรับบุคลากรในตำแหน่งนี้ เรียนสอบถามมายังกรมฯ อปท.สามารถรับโอนในตำแหน่งนี้ ได้หรือยัง

ถามโดย : ืนิเทศธัญสิรินุกูล ( nited888@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 09:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้ยืนยันตำแหน่งว่างมาอีกครั้งหรือไม่ ให้ประสานกับทาง สถจ.ลำพูน

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 09:37 ]