สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075842

    กรณีเพิ่มเติมแผน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรณีเพิ่มเติมแผนนับตามปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทิน เช่น ครั้งที่แล้ว เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ครั้งนี้ต้องเป็นครั้งที่ 3/2563 ใช่หรือไม่

ถามโดย : เสาวลักษณ์ศรีวิชัย ( sreewichai2016@gmail.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 09:04 ]