สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075841

    เพิ่มเติมและแก้ไขแผน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว3462 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกคำของบประมาณในระบบสารสนเทศ นั้น อยากทราบว่า ตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น เป็นนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ และหากเป็นนโยบายของรัฐบาล จะสามารถเพิ่มเติมและแก้ไขแผนโดยใช้อำนาจผู้บริหาร โดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้หรือไม่

ถามโดย : เสาวลักษณ์ศรีวิชัย ( sreewichai2016@gmail.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 08:59 ]