สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075840

    งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว3462 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกคำของบประมาณในระบบสารสนเทศ นั้น อยากทราบว่า ตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น เป็นนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ และหากเป็นนโยบายของรัฐบาล กรณีที่มีโครงการบรรจุอยู่ในแผน แต่จะเปลี่ยนโครงการให้ตรงกับหนังสือซักซ้อมแนวทางขอรับการสนับสนุนฯ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยใช้อำนาจผู้บริหาร โดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้หรือไม่

ถามโดย : เสาวลักษณ์ศรีวิชัย ( sreewichai2016@gmail.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 08:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช้ข้อ 22/2 ได้ครับ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000ต่อ2123 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 09:42 ]