สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075839

    การเบิกค่าเช่าบ้านแบบใหม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ค่าเช่าบ้านที่ปรับใหม่ของครูเพิ่มเป็น 6000 ซึ่งอยู่ขั้นที่ 12 ต้องการตรวจสอบว่าเงินเดือนของครูอยู่ขั้นใด ไม่ทราบว่าบัญชีแนบท้ายมีหรือไม่ หรือใช้บัญชีแนบท้ายปีใดแทนคะ

ถามโดย : สิริพรรณมูลบุญ ( serm2520@hotmail.com )  IP 223.24.xxx.xxx  [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 16:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 4202-4

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 21:22 ]