สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075835

    สำรองจ่าย งบกลาง กรณีจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน เบิกจ่ายจากหน่วยงานใด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมถนน เกรดเกลี่ย ถมหลุมบ่อ อบต.ควรให้หน่วยงาน/กองใดเบิกเงินสำรองจ่าย งบกลาง

ถามโดย : Chano ( CNT888@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 15:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การเบิกจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ให้ถือปกิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลว 15 เมษายน 2563 และเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 15:34 ]