สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075831

    การมีส่วนได้เสียในสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณี หัวหน้า จนท. พัสดุ. หรือ. จนท. พัสดุ หรือ ปลัด. อปท. ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างกับร้านค้า. หรือ. หจก. กับผู้จัดการ. หรือหุ้้นส่วนที่. เป็น. พี่. น้อง. พ่อ. หรือ. แม่. หรือ. พ่อตา. แม่ยาย. กับ จนท.พัสดุ. หน.จนท.พัมดุ. ปลัด อปท. จะมี กฎหมายห้าม. หรือไม่. (ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกัน) จัดซื้อได้หรือไม่

ถามโดย : ชาติพรชะตา ( Chartza346@gmail.com )  IP 1.46.xxx.xxx  [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 13:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การมีส่วนได้เสียในสัญญาตามได้ที่สอบถาม นั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริการพัสดุ อาจมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับญาติของตน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดังนั้น เพื่อให้ได้คำตอบที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม จึงขอแนะนำให้สอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยตรง

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 14:38 ]