สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075830

    การเบิกจ่าย อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกจ่ายค่า อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม จำนวน 200 คน วันอบรม ผู้เข้าร่วม 150 คน สามารถเบิกจ่ายค่าอาหาร จำนวน 200 คนได้หรือไม่ (จัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม โดยไม่ได้รับหนังสือการตอบรับ)

ถามโดย : ราณีอัตกุล ( sauy21@hotmail.co.th )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 12:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-241-9049 (กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ (กง.จง.) สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1523,1524 ) [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 13:31 ]