สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075829

    หลักสูตรชำนาญการพิเศษ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ชำนาญการพิเศษ" ได้อย่างไรค่ะ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบจ.

ถามโดย : ณัฐชยานรินทร์นอก ( n_natha08@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 12:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ก.กลาง ยังไม่ได้กำหนดหลักสูตรการอบรม จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 09:05 ]