สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075828

    การขอหนังสือรับรองทางสาธารณะประโยชน์

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

จะขอหนังสือรับรองว่าทางถนนตรงนั้นเป็นทางสาธารณะเพื่อเป็นเอการประกอบการขอขยายเขตการไฟฟ้า แต่ติดปัญหาที่ผมไม่มีหนังสืออุทิศที่ดิน รู้แค่ว่ามีการพูดคุยกันของเจ้าของที่คนอื่นและรุ่นคุณปู่ผมโดยมีอบตเป็นคนกลาง จนทำแล้วถนนเสร็จมีการใช้งานปกติ แต่ไม่มีการออกเอกสารให้ ผมต้องดำเนินการอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้าง

ถามโดย : วีระยุทธ์คงบุญ ( ball.bikerboyzz@gmail.com )  IP 124.120.xxx.xxx  [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 11:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น และมาตรา 13 (3) กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ดังนั้น หาก อบต. ได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ขอขยายเขตการไฟฟ้าย่อมมีสิทธิ์ขอสำเนาทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นนั้นต่อ อบต. ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้เพื่อประกอบการขอขยายเขตการไฟฟ้าได้

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 12:34 ]