สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075826

    อบต.สามารถจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ศพด. ได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากปัญหาอาคารเดิมชำรุดเสียหาย และได้ส่งเรื่องไปทางโยธาธิการจังหวัด โดยทางโยธาธิการจังหวัดได้มีหนังสือให้ระงับใช้อาคารชั่วคราวเพื่อรอ อาคารเรียนใหม่ ทำให้ทาง อบต.ต้องไปขอใช้อาคารเรียนชั่วคราวจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เด็กนักเรียนใช้เรียนเป็นการชั่วคราว 1.อบต.สามารถจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ได้หรือไม่ 2.ใช้ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ เพิ่มเติม ฉ.4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 หรือมีหนังสือสั่งการอื่นใดอีกหรือไม่

ถามโดย : รัตนางามสง่า ( ืnukondee@hotmail.com )  IP 2403:6200:8892:cf14:416c:6176:2bc9:7501.  [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 10:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 15:25 ]