สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075163

    เขตพื้นที่การปกครอง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่นอกเขตพื้นที่การปกครองตามแผนที่ของเทศบาล ซึ่งตามแผนที่เป็นบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ อบต.และ อบต.เข้าจัดเก็บภาษีจากประชาชนเหล่านั้น แต่เลขที่บ้านตามทะเบียนราษฎร เป็นเลขที่ที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลและเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเทศบาล กรณีนี้เทศบาลสามารถให้บริการสาธารณะต่างๆกับประชาชนเหล่านั้น เช่น การจัดเก็บขนขยะ การช่วยเหลือสาธารณภัย ฯลฯ ได้หรือไม่

ถามโดย : kanchananakhong ( iamkanchana1980@gmail.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 17/09/2563 เวลา 09:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามเอกสารแนบ

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 17/09/2563 เวลา 16:34 ] เอกสารแนบ