สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075159

    งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของศูนย์เด็กไม่พอจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งค่าบริการโทรคมนาคมไว้ 9000 บาท มีรายการจ่ายเดือนละ 738.30 บาท ในเดือนก.ย. มียอดคงเหลือตามแผนฯ 140.40 บาท ไม่พอจ่าย กรณีนี้ สามารถดำเนินการตามระเบียบรายได้และการจ่ายเงิน พ.ศ. 2562 หมวด 3 ข้อ 13 ได้หรือไม่ หรือมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้มีเงินพอจ่าย

ถามโดย : วันทนีย์อุดหลวง ( wantaneeya@gmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 15:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากการดำเนินการตามคำถามดังกล่าว เป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการผู้เรียน หรือกิจการที่เพิ่มพูนรายได้ของสถานศึกษา หรือกิจการที่จัดทำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียน เกิดประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรง และเป็นไปตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา ก็อาจดำเนินการตามนัยข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 16:26 ]