สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075157

    ด่วน การกันเงินเบิกเหลื่อมปี 63

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตามที่ ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบ ที่มท0810.8/ว2508 ลว.20 สค 63 จำนวน 1 โครงการ นั้น อยากเรียนถามว่า1. ทางกรมจะมีหนังสืออนุมัติจัดสรรงบประมาณไปหาท้องถิ่น อีกเมื่อไหร่คะ เพราะท้องถิ่นต้องทำการกันเงินไปยังจังหวัด ภายใน 21 กย นี้ และ 2. อปท สามารถลงนามสัญญา เมื่อไหร่ เพราะตอนนี้ อปท ยังไม่ได้รับแจ้งการอนุมัติงบประมาณเลย

ถามโดย : นงลักษณ์ ประสมสวย ( puey.29@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 14:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น(สน.คท.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9045 ต่อ 1504

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 16:50 ]