สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075155

    การอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

อปท. ได้ทำการอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำไตรมาสที่ 4 ไปแล้ว จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 286 คน ล่าสุดทางโรงเรียนทำหนังสือขอรับงบประมาณอุดหนุนฯ มาใหม่ โดยเพิ่มนักเรียนเป็น 288 คน ทั้งนี้ อปท. สามารถจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติมได้หรือไม่/อย่างไร

ถามโดย : ปภัทชญาอภิมติรัตน์ ( soulmate.lp@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 14:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีการอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 14:28 ]