สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075153

    การเบิกค่าเช่าซื้อ กรณีจดทะเบียนสมรสหลังทำสัญญาเช่าซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกค่าเช่าซื้อในกรณีที่หนังสือสัญญากู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน (16 สิงหาคม 2549) โดยลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นชื่อคู่สมรสของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ผู้ที่ใช้สิทธิและมีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ) เพียงผู้เดียว โดยไม่มีการกู้ร่วม แต่พนักงานส่วนท้องถิ่นได้ลงลายมือชื่อในช่องคู่สมรสให้ความยินยอม สัญญากู้เงินลงวันที่ 16 สิงหาคม 2549 แต่ผู้ใช้สิทธิและมีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ(พนักงานส่วนท้องถิ่น) จดทะเบียนสมรสกับคู่สมรส เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 พนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถนำหลักฐานการชำระเงินให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ มาเบิกค่าเช่าซื้อจากเทศบาลได้หรือไม่

ถามโดย : แคสรียาสุขไพศาล ( ea-cass@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 10:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว 12 ต.ค. 63 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สรุปว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านแต่คู่สมรสได้เช่าบ้าน เช่าซื้อบ้าน หรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้าน ?ในระหว่างสมรส? และปรากฏชื่อคู่สมรสแต่เพียงผู้เดียวในสัญญา ให้นำหลักฐานมาประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1523,1524 ) [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 14:08 ]