สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075151

    ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี อปท.ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างสัญญาเริ่มต้น เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนตุลามคม ๒๕๖๓ แต่งานดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาผู้ควบคุมงานสามารถเบิกค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานในส่วนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานได้หรือไม่(เบิกค่าตอบแทนเฉพาะเดือน สิงหาคม ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓)

ถามโดย : มะสุกรีแมกา ( yeenitikorn@gmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 09:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เบิกเดือน สค.-กย.63 ได้ ภายในปีงบประมาณ 2563 ควบคุมงานในปีงบประมาณไหน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนภายในปีนั้น

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/09/2563 เวลา 10:33 ]