สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075150

    เงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.ได้ตั้งงบจ่ายเงินงบประมาณจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป อยากถามว่าเงินรายได้และเงินอุดหนุนสามารถนำมาจ่ายถัวเฉลี่ยได้หรือไม่ หรือต้องจ่ายให้ตรงกับที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ

ถามโดย : สุภาวดีพลาดสุ ( sapavadee.plad@gmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 22:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 10:20 ]