สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075149

    จ่ายขาดเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามว่ากรณีจ่ายขาดเงินสะสม ของท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วย การรับเงินฯ ปี47 ข้อ89(3) การก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป ขอเรียนสอบถามว่าหนึ่งปีถัดไปหมายถึงปีงบประมาณหรือหนึ่งปีจากวันที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครับ

ถามโดย : นทิธรศรีพันธบุตร ( tonnam_99@hotmail.com )  IP 115.87.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 20:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ปีงบประมาณ (เข้าสภาปี 2563 ต้องก่อหนี้ให้ทันภายในปี 2564)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/09/2563 เวลา 10:30 ]