สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075147

    การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่นแบบใหม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่นแบบใหม่ สำหรับนักวิชาการและทั่วไป ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ช่องระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย(D) ตัวเลขที่ในมาใส่ในช่อง 1-5 มีหลักของการกำหนดอย่างไรค่ะ

ถามโดย : auditytm ( chalai.jeab@gmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 16:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 15:15 ]