สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075144

    เงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจ่ายเงินอุดหนนปีงบ 2563 ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ เมื่อเดือน มิย 2563 แต่การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนฯ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ขณะนี้รอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ขอสอบถามว่า หากโรงเรียนฯ ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง โรงเรียนจะไม่คืนเงินก่อน แต่จะเก็บเงินโครงการนี้ไว้เพื่อรอทำสัญญาและก่อหนี้ผูกพันในปี 2564 ได้หรือไม่

ถามโดย : maneej ( maneepun.ju@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 11:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พิจารณาคำถามแล้ว ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 14:08 ]