สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075143

    หลักเกณฑ์การขอรับเงินโบนัส กรณีรายจ่ายเพื่อการลงทุน 10 %

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เทศบาล ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดงบลงทุน ไว้ 13 % แต่ในระหว่างปีมีการเบิกจ่าย 9.54 % และได้กันเงินงบประมาณแบบไม่ก่อหนี้ผูกพันอีก 2 ล้าน ซึ่งถ้านับรวมกับที่เบิกจ่ายแล้ว เกิน 10 % กรณีนี้ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์การขอรับหรือไม่คะ (สามารถนำรายการที่กันแบบไม่ก่อหนี้ผูกพันมารวมเพื่อให้เป็น 10 % ได้หรือไม่คะ)

ถามโดย : ไพรินพรหมดี ( rinchin35@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 11:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือสั่งการ ที่ มท 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2559 หรือหารือมาเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านจังหวัด อำเภอแล้วแต่กรณี

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 16/09/2563 เวลา 09:46 ]