สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075141

    หลักเกณฑ์การขอรับเงินโบนัส กรณีรายจ่ายเพื่อการลงทุน 10 %

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาล ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดงบลงทุน ไว้ 13 % แต่ในระหว่างปีมีการเบิกจ่าย 9.54 % และได้กันเงินงบประมาณแบบไม่ก่อหนี้ผูกพันอีก 2 ล้าน ซึ่งถ้านับรวมกับที่เบิกจ่ายแล้ว เกิน 10 % กรณีนี้ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์การขอรับหรือไม่คะ (สามารถนำรายการที่กันแบบไม่ก่อหนี้ผูกพันมารวมเพื่อให้เป็น 10 % ได้หรือไม่คะ)

ถามโดย : ไพรินพรหมดี ( rinchin35@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 11:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำถามที่ชัดเจน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 15:02 ]